Svenska Mahjongförbundet : Forum
https://www.svenskmahjong.se/forum/

Årsmöte 10 februari 2010
https://www.svenskmahjong.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=366
Page 1 of 1

Author:  Robin [ Sat Apr 10, 2010 8:57 pm ]
Post subject:  Årsmöte 10 februari 2010

2010-02-10

Årsmötesprotokoll – Göteborgs Mahjong-Sällskapet

1.Mötet öppnas

2.Michael Reason blir vald till årsmötesordförande

3.Robin Backman blir vald till årsmötessekreterare

4.Kristofer Hansson och Mathilda Johansson blir valda till årsmötesjusterare

5.Årsmötet beslutas vara behörigt

6.Årsmötet godkänner verksamhetsberättelse

7.Årsmötet godkänner ekonomisk berättelse

8.Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009

9.Stadgeändring
§1 Föreningens namn är Göteborgs Mahjong-Förening
Ändras till: § 1 Föreningens namn är Göteborgs Mahjong-Sällskap

§ 3.2 Föreningen tillåter ingen form av diskriminering. Föreningen ska vara till för alla oavsett handikapp, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller ålder.
Ändras till: § 3.2 Föreningen tillåter ingen form av diskriminering. Föreningen ska vara till för alla oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller ålder.

§ 5.2 Alkoholförtäring eller påverkan av alkohol tillåts inte i samband med mahjongträffar i föreningens namn.
Ändras till: § 5.2 Alkoholförtäring eller påverkan av alkohol rekommenderas inte i samband med mahjongträffar i föreningens namn.

Samtliga stadgeändringar godkännes av årsmötet.

10.Årsmötet beslutar att medlemsavgift ska uppges till 50kr

11.Val av styrelse
Ordförande: Jonas Thorén (nyval)
Kassör: Robin Backman (omval)
Ledamot: Michael Reason (omval)
Ledamot: Mathilda Johansson (nyval)

Årsmötet godkänner val av styrelse

12.Val av revisor
Revisor: Magnus Conradi (nyval)

Årsmötet godkänner val av revisor

13.Verksamhetsplan 2010
Konvent att arrangera mahjong på: GothCon, LinCon
Mahjongturnering till hösten
Vid möjlighet, resor till andra turneringar
Spelträffar kommer hållas andra onsdagen i månaden i ny lokal

Årsmötet godkänner verksamhetsplan

14.Årets budget
Lokalansvarig tillåts spendera 500kr under året utan på förhand givet tillstånd från styrelsen.
Hyra för lokal ligger på 200kr per tillfälle och beräknas vara total summa beräknat på 12 tillfällen à 2400kr.
Styrelsen får ta beslut om engångsutgifter upp till 7000kr

15.Övriga frågor
Korrigera stavfel i §11
§11 Ordinarie årsmöte ska hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas mist två veckor i förväg.
Ändras till: §11 Ordinarie årsmöte ska hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

16.Årsmötet avslutas


Underskrivet av årsmötesordförande och årsmötessekreterare
Michael Reason
Robin Backman

Underskrivet av årsmötesjusterare
Mathilda Johansson
Kristofer Hansson

Author:  Robin [ Sat Apr 10, 2010 8:59 pm ]
Post subject:  Re: Årsmöte 2010

Årets stadgar:

Stadgar för Göteborgs Mahjong-Sällskap
Redigerade 2010-02-10

§ 1 Föreningens namn är Göteborgs Mahjong-Sällskap
§ 2 Föreningen har sitt säte i Göteborg
§ 3.1 Föreningen är en ideell förening och ansluten till Sveriges roll och konfliktsspelförbund.
§ 3.2 Föreningen tillåter ingen form av diskriminering. Föreningen ska vara till för alla oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller ålder.
§ 4.1 Föreningens syfte är främst att främja spelande av mahjong.
§ 4.2 Föreningens syfte är att i den mån det är möjligt sträva efter mångfald.
§ 5.1 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ § 5.2 Alkoholförtäring eller påverkan av alkohol rekommenderas inte i samband med mahjongträffar i föreningens namn.
§ 5.3 Narkotikaintag eller påverkan av narkotika tillåts inte i samband med mahjongträffar i
föreningens namn.
§ 5.4 Hazardspel (spel om pengar) tillåts inte i samband med mahjongträffar i
föreningens namn.
§ 6 Verksamhetsåret är 1 mars till 1 mars följande år.
§ 7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemsskap är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphöva avstänging och uteslutning.
§ 8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledarmöter väljas. Samma person får inte ha olika poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
§ 9 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
§ 10 För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
§ 11 Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året.
8. Revisorernas berättelse för förra året.
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift.
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor(er)
14. Val av årets valberedare.
15. Övriga frågor/ärenden
16. Mötets avslutande.
§ 12 Om styrelsen vill, eller om revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de örenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§ 13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§ 14 Endast fullt betalande närvarande, eller närvarande medlem som lämnat sina kontakt- och personuppgifter, har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§ 15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra om inte votering åberopas. Då finns chans till åsiktsyttrande och omröstning som sker genom handuppräckning.
§ 16 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annan fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 16), stadgeändring (§ 16) och upplösning av förening (§ 17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 17.1 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte, eller likvärdigt syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
§ 17.2 Inköpta spel skänkes till annan aktiv spelförening. Inköpta böcker skänkes till bibliotek. Pengar skänkes till välgörande ändamål, Rädda Barnen. För att ändra dessa beslut krävs tre på varandra följande ordinarie årsmöten.

Attachments:
stadgar2010.doc [20 KiB]
Downloaded 331 times

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/