View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Feb 04, 2023 12:00 pmReply to topic  [ 2 posts ] 
 Kallelse till årsmöte 2012 
Author Message
Styrelsen Göteborg Styrelsen Förbundet
User avatar

Joined: Wed Feb 20, 2008 4:30 pm
Posts: 487
Location: Göteborg
Reply with quote
Post Kallelse till årsmöte 2012
Hej alla,

Nu var det dags för vårt årsmöte igen. Vi tänkte köra det i samband med spelträffen den 20:e Mars, så istället för vanlig spelträff blir det årsmöte mellan c:a 18:00 och 19:30 samt spel mellan c:a 19:30 och 21:00.


På detta årsmötet tänkte vi hålla oss till den ordinarie agendan, se nedan. Extra fokus hamnar på punkten med årets verksamhetsplan - uppslutningen på föreningens spelträffar har blivit lite svag på sistone,så vad vill vi göra åt detta?


Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året.
8. Revisorernas berättelse för förra året.
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift.
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor(er)
14. Val av årets valberedare.
15. Övriga frågor/ärenden
16. Mötets avslutande.


Välkommna!


Jonas,
Ordf Göteborgs Mahjongsällskap


Sun Mar 03, 2013 1:01 pm
Profile
Registrerad användare
User avatar

Joined: Thu Feb 21, 2008 10:05 pm
Posts: 215
Reply with quote
Post Re: Kallelse till årsmöte 2012
Jag skickar här med in en motion till årsmötet.

Jag vill ändra lite i stadgarna, mest detaljer som namnändring av Sveroks namn då dom precis har bytt namn och andra rätt stavningar och tillägg i form av förtydliganden.
Jag kopierar och klistrar in våra stadgar här och så markerar jag den gamla stadgan i rött och det nya förslaget i grönt.

§ 1 Föreningens namn är Göteborgs Mahjong-Sällskap

§ 2 Föreningen har sitt säte i Göteborg

§ 3.1 Föreningen är en ideell förening och ansluten till Sveriges roll och konfliktsspelförbund.
§ 3.1 Föreningen är en ideell förening och är ansluten till Sverok.

§ 3.2 Föreningen tillåter ingen form av diskriminering. Föreningen ska vara till för alla oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller ålder.

§ 4.1 Föreningens syfte är främst att främja spelande av mahjong.

§ 4.2 Föreningens syfte är att i den mån det är möjligt sträva efter mångfald.

§ 5.1 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ § 5.2 Alkoholförtäring eller påverkan av alkohol rekommenderas inte i samband med mahjongträffar i föreningens namn.

§ 5.3 Narkotikaintag eller påverkan av narkotika tillåts inte i samband med mahjongträffar i
föreningens namn.

§ 5.4 Hazardspel (spel om pengar) tillåts inte i samband med mahjongträffar i
föreningens namn.

§ 6 Verksamhetsåret är 1 mars till 1 mars följande år.

§ 7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemsskap är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphöva avstänging och uteslutning.

§ 7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemsskap är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.


§ 8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledarmöter väljas. Samma person får inte ha olika poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§ 9 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 11 Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året.
8. Revisorernas berättelse för förra året.
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift.
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor(er)
14. Val av årets valberedare.
15. Övriga frågor/ärenden
16. Mötets avslutande.

§ 12 Om styrelsen vill, eller om revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de örenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§ 12 Om styrelsen vill, eller om revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§ 14 Endast fullt betalande närvarande, eller närvarande medlem som lämnat sina kontakt- och personuppgifter, har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra om inte votering åberopas. Då finns chans till åsiktsyttrande och omröstning som sker genom handuppräckning.
§ 15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra om inte votering åberopas. Då finns chans till åsiktsyttrande och omröstning som sker genom handuppräckning. När slumpen bestämmer kan en tärning kastas eller singla en slant.

§ 16 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annan fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 16), stadgeändring (§ 16) och upplösning av förening (§ 17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 17.1 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte, eller likvärdigt syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§ 17.2 Inköpta spel skänkes till annan aktiv spelförening. Inköpta böcker skänkes till bibliotek. Pengar skänkes till välgörande ändamål, Rädda Barnen. För att ändra dessa beslut krävs tre på varandra följande ordinarie årsmöten.


Sun Mar 03, 2013 9:45 pm
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.